Statut a jednací řád společného synodu církví leuenberského společenství v České republice

přijatý 1. Synodem dne 18. 11. 2000

Text v PDF

Preambule

Církve leuenberského společenství v České republice,

  • uznávajíce se navzájem plně za součásti Kristovy církve,
  • potvrzujíce možnost vzájemného společenství kazatelny a stolu Páně,
  • u vědomí závazku uskutečňovat vyhlášené společenství společným svědectvím a společnou službou ve smyslu Leuenberské konkordie čl. 35-36,
  • v pohotovosti vydávat vzájemně počet ze svých rozhodnutí,

se dohodly, že svému společenství dají výraz konáním společného synodu.

Čl. 1  Složení synodu

1. Členy synodu jsou delegáti jednotlivých církví leuenberského společenství, volení a vyslaní příslušnými shromážděními (synody, sněmy, konferencemi apod.) svých církví.

2. Každá církev deleguje na synod čtyři své členy, a to tak, aby nejméně dva z nich byli laici.

3. Členové synodu jsou při jednání vázáni ve svědomí toliko pravidlem Božího slova.

4. Proto při každém synodu skládají slib.*

5. Jako hosté s právem promluvit v rozpravě, avšak bez práva hlasovat, jsou k synodu zváni další účastníci, zejména

  • představitelé křesťanských církví v ČR, (včetně předdstavitelů církví leuenberského společenství);
  • představitelé církevních a náboženských institucí (např. Diakonie);
  • teologičtí a jiní odborníci k projednávaným otázkám.

Čl. 2 Obsah jednání synodu

1. Synod projednává podněty a návrhy, vzešlé z jednotlivých církví a podané předsednictvu do dvou měsíců před zahájením synodu. Návrhy, o nichž má synod rozhodnout, budou jasně formulovány a budou mít stručné zdůvodnění.

2. Předsednictvo synodu rozhodne, zda mají být projednávány též návrhy, které nebyly podány předem, nýbrž vzešly z rozpravy na synodu samém.

Čl. 3 Rámec jednání synodu

1. Synod se schází po řadě na pozvání jednotlivých církví, zpravidla v některém z jejich sborů.

2. Společná večeře Páně se slaví buď na úvod nebo na závěr synodu ve společenství místní církve.

3. Jednotlivá pracovní zasedání synodu jsou uvedena krátkou pobožností.

Čl. 4 Předsednictvo synodu

1. Do předsednictva synodu vysílají delegace zúčastněných církví po jednom svém zástupci. Z nich synod zvolí jednoho předsedu a dva místopředsedy.

2. Mandát předsednictva trvá do příštího zasedání synodu.

3. Předsednictvo svolává synod, shromažďuje podklady pro jeho jednání a řídí jeho práci.

Čl. 5 Jednání synodu

1. Synod se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři roky. Svolává jej předsednictvo nejpozději šest měsíců předem.

2. O termínu a místu konání příštího synodu rozhoduje synod předchozí. Synod však může být z vážných důvodů svolán i dříve, požádá-li o to nadpoloviční většina členů předsednictva.

3. V úvodním zasedání synodu podá předsednictvo zprávu o důležitých událostech v leuenberském společenství, v domácí i světové ekumeně a představí program a předlohy nadcházejícího jednání.

4. Ke zprávě předsednictva a ke každé došlé předloze musí být otevřena rozprava, po jejímž ukončení je možno přistoupit k rozhodnutí.

5. Rozpravu řídí předsednictvo. Dbá při tom, aby byl řádně zastoupen hlas laických členů synodu.

6. Názory a stanoviska odborníků a zástupců církví a církevních organizací, kteří nejsou řádnými členy synodu (čl. 1,5), mají být slyšeny v závěru rozpravy před hlasováním.

7. Pokud se v rozpravě objeví nové návrhy, dbá předsednictvo, aby byly předloženy písemně a rozhodne o jejich dodatečném zařazení na pořad jednání.

8. Podle potřeby mohou synodálové jednat v paralelních sekcích (komisích).

9. Jednání synodu je veřejné, neusnese-li se synod jinak.

10. Předsednictvo dbá, aby o jednání a usneseních synodu byl pořízen spolehlivý zápis a archivován v každé zúčastněné církvi.

Čl. 6 Usnášení synodu

1. Synod se usnáší hlasováním v plénu (nikoli po delegacích).

2. Synod se usnáší hlasováním tajným při kterékoli volbě a dále v případech, kdy o to požádají nejméně čtyři členové synodu.

3. Synod se usnáší prostou (nadpoloviční) většinou všech členů, pokud si některá z delegací nevyžádá k některé otázce usnesení většinou dvoutřetinovou.

4. Pokud při usnášení dojde k rovnosti hlasů, otázka musí být znovu předložena k rozpravě, případně odročena k příštímu zasedání synodu.

5. Návrhy či stanoviska, které nezískaly potřebnou většinu, mohou být registrovány a protokolovány jako minoritní vota, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů synodu.

6. Rozhodnutí, která mají být pro zúčastněné církve závazná, podléhají schválení kompetentními grémii těchto církví.

Čl. 7 Náklady synodu

Náklady synodu hradí ta církev, která zasedání hostí. O úhradě nákladů na činnost předsednictva v mezidobí mezi synody rozhodne vždy synod předchozí.