Společné biblické čtení na rok 2013

V nakladatelství Kalich právě vyšlo Společné čtení na každý den 2013 s podtitulem Úvahy nad biblickými texty. Tuto příručku připravilo pět českých církví sdružených ve Společenství evangelických církví v Evropě (zkráceně Leuenberské společenství). Iniciátor projektu profesor Pavel Filipi v úvodu knihy píše:

„Jaká očekávání vedla k tomu, že se tyto církve na svém společném synodu v roce 2010 usnesly na tomto projektu, který má být realizován v roce 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie? Především jistě zde bylo přesvědčení, že Písmo svaté je základním pravidlem víry a života, a že všechny církve toto přesvědčení sdílejí. Nabízí se tedy příležitost, aby křesťané různé církevní příslušnosti tomu dali výraz i tím, že se budou ve víře i v životě každý den posilovat četbou týchž textů a úvahou o nich. Vzájemnost, která mezi nimi existuje, bude posílena vědomím, že totéž povzbuzení, napomenutí, zaslíbení oddílu Bible provází toho dne jejich bratry a sestry přes hranice církevních útvarů.

Zároveň ovšem víme, že při četbě a výkladu Písma hrají roli také rozdílné brýle, jimiž na texty hledíme. Tyto brýle částečně souvisejí s různými tradicemi nauky a zbožnosti, v nichž jsme ve svých církvích zakotveni, aniž vážně narušují vědomí společného základu. To, že na naší příručce se autorsky podílejí pracovníci všech zúčastněných církví, je záměr: Ukázat legitimní různost v přístupu k tomuto společnému základu. Samo Písmo tuto různost umožňuje, není monolitem, nýbrž mnohohlasem, souborem textů velmi různých, různorodých, někdy až protikladných. Společné úvahy o biblických textech tak mohou být produktivní ve dvojím, vzájemně provázaném ohledu: Odkazují nás ke společně sdílené základně a na druhé straně nám položí otázku, jak se vyrovnáme se svou růzností, částečně zakódovanou již v Bibli samé.

Při úvahách o tom, které texty k jednotlivým dnům přiřadit, bylo zvoleno řešení již osvědčené. Jsou to Hesla Jednoty bratrské, soubor biblických textů na každý den v roce.
Pořadatelé a autoři vyjadřují přání, aby příručka přispěla k duchovnímu prospěchu svých čtenářů a k prohloubení vzájemnosti mezi sestrami a bratry v našich církvích. Setká-li se s pozitivním ohlasem, bude naší radostí pokračovat v tomto projektu i v letech následujících.“

Kniha je k dostání v ústředích zúčastněných církví, doporučená cena 90 Kč.

7. valné shromáždění SECE ve Florencii

V toskánské Florencii se ve dnech 20.-26. září sešlo 7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě. Do konferenčního střediska Convitto dela Calza se sjelo 95 delegátů členských církví, aby spolu s poradci a hosty shrnuli činnost společenství za 6 let, které uplynuly od předchozího shromáždění v Budapešti, stanovili úkoly pro další cestu společenství – a v neposlední řadě, aby společně slavili bohoslužby a vedli spolu rozhovory v pracovních skupinách i při neformálních setkáních.

Valné shromáždění zvolilo novou třináctičlennou radu společenství, která pak ze svého středu vybrala tři prezidenty – německého biskupa Friedricha Webera, Kláru Tarr Cselovzsky z Maďarska a Gottfrieda Lochera ze Švýcarska.

Přijalo dokumenty, které jsou výsledkem věroučných rozhovorů: Písmo-vyznání-církev o evangelickém pojetí autority a Úřad-ordinace-episkopé o evangelickém pojetí ordinované služby v církvi. Pro budoucí cestu společenství určilo, že novým tématem věroučných rozhovorů bude církevní společenství, že bude rozvinut studijní proces o pluralitě náboženství a že se společenství bude pod heslem Evropa reformata aktivně podílet na oslavě 500. výročí reformace v Evropě v roce 2017.

Podrobněji na stránkách valného shromáždění.